Pas rritjes së taksës së pronës, qytetarëve i shtohet nje tjetër takse, qeveria merr vendimin e fundit

514
0

Pas planifikimit për rritjen e taksës së pronës, qeveria ka vendosur që të aplikojë sigurimin e detyrueshëm për dëmet nga tërmetet për çdo banese në republikën e Shqipërisë, përveç atyre me qerpiç ose me kallama. Sipas projektligjit të nxjerrë për konsultim nga ministria e financave, qytetarët do të jenë të detyruar që çdo vit të bëjnë sigurimin vjetor të banesës, përfshirë dhe banesat sociale dhe ato ne proces legalizim. Polica e sigurimit do të lëshohet nga një fond i posaçëm që do të jetë në pronësi të ministrisë së financave.


Sipas projekt ligjit polica e sigurimit të detyrueshëm nga tërmetet mbulon dëmet e ndodhura në pronën e siguruar, të shkaktuara nga një apo disa ngjarje tërmeti të ndodhura gjatë periudhës së vlefshmërisë së përcaktuar në kontratë. Përjashtohen nga mbulimi i sigurimit të detyrueshëm nga tërmetet, të gjitha lëndimet trupore duke përfshirë edhe vdekjen, kërkesa për kompensim të dëmeve morale, sendet brenda banesës së objektit të siguruar, shpenzimet në lidhje me heqjen dhe zhvendosjen e mbeturinave, humbjet financiare nga ndërprerja e biznesit dhe fitimi i munguar.

Polica e sigurimit është e vlefshme vetëm për një vit dhe në rast tërmeti dëmshpërblimi paguhet brenda 9 muajsh ne një vlerë që përcaktohet sipas metodologjive te qeverise. Për subjektet që nuk blejnë primin do ketë masa. Kush nuk siguron banesat nuk merr shërbim në e-Albania dhe as në QKB. Shuma e sigurimit do përcaktohet me vendim qeverie, por nëse i referohemi tregut aktual të sigurimit të banesave, çmimi është 1 euro për metër katrorë ne vit. Kështu një banese 50 metra katrorë e ka policën 50 euro, apo një tjetër me sipërfaqe 100 euro e ka sigurimin vjetor 100 euro.