O sa mirë mos me qenë Shqiptar – 600 vetë grisën pashaportën

977
0

Të jesh shqiptar është një kosto e panejvoshme, të paktën 600 ish-shtetas shqiptar kanë marrën dekretin për vitin 2017 për lënien e shtetësisë shqiptare, duke preferuar një shtet të BE ose SHBA-të.
Sipas të dhënave zyrtare të presidentit të republikës, presidenti Nishani dhe Meta kanë firmosur së bashku për 2017 plot 600 dosje për lënien e shtetësisë së Republikës së Shqipërisë. Meta ka firmosur në pak muaj 218 veta për lënie shtësie, shumë më shumë se dhënia e saj, raporton faktor.al

Sipas Ligjit
Kërkesa për heqjen dorë nga shtetësia mund të paraqitet nga çdo shtetas shqiptar në mbështetje të nenit 92, pika “c” të Kushtetutës, të neneve 15, 19 dhe 20 të ligjit nr.8389, datë 5.8.1998 “Për shtetësinë shqiptare”
Neni 15
Shtetësia shqiptare merr fund me kërkesë të personit, kur ai plotëson kushtet e mëposhtme: 1. Ka mbushur moshën 18 vjec.
2. Nuk mbetet pa shtetësi si rezultat i heqjes dorë nga shtetësia shqiptare, meqenëse ka shtetësi të huaj, fiton shtetësi të huaj ose garanton se do të fitojë shtetësi të huaj.
3. Eshtë rezident në një shtet të huaj.
4. Nuk është në ndjekje penale për vepra penale, për të cilat, sipas legjislacionit
shqiptar, parashikohet dënim me burgim jo më pak se 5 vjet.
5. Nuk ka detyrime ligjore ndaj autoriteteve shtetërore, personave juridikë dhe
fizikë.
Vendimi për njohjen e faktit të heqjes dorë nga shtetësia shqiptare mund të revokohet,
kur vërtetohet se ish-shtetasi shqiptar, me vetëdije, ka përdorur të dhëna të pasakta ose
dokumente të falsifikuara per lenien e shtetësisë .

Neni 19
Ministria e Rendit Publik brenda 6 muajve nga dita e paraqitjes së kërkesës së individit, në bazë tie kushteve të përcaktuara në ketë ligj për fitimin, rifitimin ose humbjen e shtetësisë shqiptare, vendos për paraqitjen ose jo të kërkesës për fitimin, rifitimin ose humbjen e shtetësist pranë Presidentit të Republikës.
Kërkesa e Ministrisë së Rendit Publik shoqërohet me dosjen e plotë individuale te kërkuesit. Vendimi për bërjen ose jo të kërkesës nga ana e Ministrisë së Rendit Publik i bëhet e njohur subjekteve të interesuara, të cilat, në rast se nuk jane dakord me përmbajtjen e tij, mund të ngrenë padi në gjykaten e rrethit Tiranë.

Neni 20
Presidenti i Republikes, brenda 3 muajve nga paraqitja e kërkesës së Ministrisë së Rendit Publik, nxjerr dekretin përkatës. Në rast se kërkesa nuk është e plotë, materiali i kthehet për t’u plotësuar Ministrisë së Rendit Publik brenda 1 muaji nga dita e paraqitjes. Kur janë kushtet e pikës 7 të nenit 9 të këtij ligji, dekreti për fitimin e shtetësisë shqiptare nxirret edhe pa ndjekur proceduren e mësipërme.

Fakte
31 persona.
nr. i dekretit: 10690
Tiranë, më 18.12.2017

20 persona
Nr. i dekretit: 10667
Tiranë, më 30.11.2017

20 persona
Nr. i dekretit: 10666
Tiranë, më 30.11.2017

16 persona
Nr. i dekretit: 10645
Tiranë, më 14.11.2017

20 persona
Nr. i dekretit: 10644
Tiranë, më 14.11.2017

26 persona
Nr. i dekretit: 10630
Tiranë, më 09.10.2017

20 persona
Nr. i dekretit: 10624
Tiranë, më 27.09.2017

15 persona
Nr. i dekretit: 10623
Tiranë, më 27.09.2017
168
25 persona
Nr. i dekretit: 10601
Tiranë, më 29.08.2017

25 persona
Nr. i dekretit: 10600
Tiranë, më 29.08.2017

35 persona
Nr. i dekretit: 10588
Tiranë, më 19.07.2017

44 persona
Nr. i dekretit: 10569
Tiranë, më 12.07.2017

36 persona
Nr. i dekretit: 10558
Tiranë, më 29.06.2017

18 persona
Nr. i dekretit: 10407
Tiranë, më 09.06.2017

35 persona
Nr. i dekretit: 10404
Tiranë, më 06.06.2017

21 persona
Nr. i dekretit: 10319
Tiranë, më 18.05.2017

20 persona
Nr. i dekretit: 10318
Tiranë, më 18.05.2017

35 persona
Nr. i dekretit: 10316
Tiranë, më 15.05.2017

15 persona
Nr. i dekretit: 10125
Tiranë, më 11.04.2017

20 persona
Nr. i dekretit: 10113
Tiranë, më 03.04.2017

22 persona
Nr. i dekretit: 10112
Tiranë, më 03.04.2017

25 persona
Nr. i dekretit: 10099
Tiranë, më 24.03.2017

35 persona
Nr. i dekretit: 10074
Tiranë, më 08.03.2017

25 persona
Nr. i dekretit: 10039
Tiranë, më 27.02.2017

20 persona
Nr. i dekretit: 9949
Tiranë, më 17.01.2017

26 persona
Nr. i dekretit: 9948
Tiranë, më 17.01.2017